VFU utomlands på lärarprogrammen vid Mälardalens högskola


Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands

Du som läser förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet eller ämneslärarprogrammet kan under VFU3, som är 10 veckor lång, genomföra verksamhetsförlagd utbildning utomlands. 

Du börjar och avslutar den verksamhetsförlagda utbildningen med två veckor på din ordinarie övningsförskola/övningsskola hemma i Sverige. Två av veckorna däremellan kan du välja att förlägga på en förskola/skola utomlands. Den lärare som handleder dig på plats utomlands ska skriva ett sammanfattande omdöme på engelska (eller svenska) utifrån kursplanens lärandemål. Tillsammans med Studentboken utgör dessa dokument ett underlag för examination av kursen VFU3. 

Om du läser den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU, genomför du VFU-perioden utomlands på samma vis som övriga program men utlandsvistelsen sker istället under VFU2


Syftet med VFU utomlands är att du ska få internationella perspektiv på förskole- och skolverksamhet. Du kan antingen välja att genomföra VFU på en utländsk skola eller på en svensk skola utomlands. Väljer du att förlägga del av VFU på en utländsk skola får du en inblick i ett annat lands skolsystem, dess läroplaner, kunskapssyn och värderingar. På så sätt har du möjlighet att göra jämförelser och ytterligare reflektera kring det svenska skolsystemet. Väljer du att göra din VFU på någon av de svenska skolorna utomlands så kan du räkna med att din VFU-tid på många sätt kommer likna dina tidigare VFU-perioder, med det undantaget att du befinner dig i ett annat land


Behörighet
Behörig att få förlägga en del av VFU utomlands är den som uppfyller de särskilda behörighetskraven för VFU3 enligt kursplanen i respektive förskollärar- eller lärarprogram, senast sista ansökningsdag.

OBS! För KPU gäller andra regler och rutiner. Kontakta därför internationell koordinator på UKK för att få mer information om behörighetskravet som gäller för dig som läser KPU.


Ansökningsdatum
Du ansöker senast 15 april om du vill genomföra VFU3 utomlands påföljande hösttermin. Du ansöker senast 15 oktober om du vill genomföra VFU3 utomlands påföljande vårtermin. Samma ansökningsperioder gäller även för dig som läser KPU och som ska genomföra VFU2 under en höst- respektive vårtermin.


Ansökningsförfarande
Du börjar med att fylla i blanketten ”Ansökan om VFU utomlands” och skickar sedan blanketten till internationell koordinator.


Blankett ansökan om VFU utomlands
Blankett för ansökan om VFU utomlands hittar du i vänstra spalten under rubriken blanketter 

Försäkring 
Alla studenter erbjuds en kostnadsfri statlig studentförsäkring under VFU-perioden utomlands. 

Finansiering
Du som student får på egen hand bekosta resa och uppehälle. MDU informerar den mottagande förskolan/skolan om uppdraget och skickar relevanta styrdokument samt det skriftliga bedömningsunderlaget. MDU ger en viss ekonomisk ersättning till förskolan/skolan.

Resestipendium 

Ett begränsat antal resestipendier betalas ut varje termin. Blir du beviljad ett resestipendium ska din VFU utomlands dokumenteras i en rapport som lämnas in till koordinator efter du har genomfört VFU utomlands. Utbetalningen betalas ut retroaktivt och efter det att rapporten har lämnats in.

 

Mer information 
För mer information om VFU utomlands kontakta internationell koordinator på UKK.. 

VFU utomlands

Presentation VFU utomlands förskollärarprogrammet Åbo, Finland

Informationsträff om VFU/Praktikutbyte i samarbete med Åbo Akademi  och MDU (22/3 2022)